Vedtægt

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Printvenlig udgave af vedtægten i PDF format


Vedtægter for Gammel Hinnerup Vejfond   


§ 1 Navn

Fondens navn er Gammel Hinnerup Vejfond.


§ 2 Formål

Vejfonden dækker Snerlevej, Lucernevej, Valmuevej, Lupinvej, Bøgevej, Engvej og Mosevænget

samt de private vejpartier ved Kløvervej, dog ikke den del som hører under Lupinvejens

Grundejerforening.

Fondens formål er at opkræve midler til:

- snerydning

- glatførebekæmpelse

- istandsættelse, reparation og vedligeholdelse af de under fonden hørende private vejarealer

- oprensning m.v. af de dertil hørende vejbrønde.

Skader opstået forsætligt, uagtsomt eller ved forsømmelse skal udbedres af den ansvarlige eller

udgifter til udbedring af sådanne skader skal søges inddrevet hos den ansvarlige.


§ 3 Medlemmer

I 2012 kan parceller i Vejfondens område optages som medlem af vejfonden ved:

- indbetaling af kontingent for vejfonden for 2012 som vedtaget på stiftende generalforsamling samt

- ved skriftlig accept af tinglysning af pligt til medlemskab af vejfonden

Ejere af ejendomme beliggende i Vejfondens område, der efter 31.12.2012 ikke er medlemmer af

Vejfonden, kan senere optages som medlemmer af vejfonden, såfremt:

- bestyrelsen skønner, at vedkommende ejendoms vejstykke er i rimelig god stand

- der indbetales kontingent til vejfonden svarende til opsparingen i den periode, hvor parcellen ikke

har været medlem af vejfonden


§ 4 Ledelse og ansvar

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som vælger en bestyrelse, der konstituerer

sig selv.

Bestyrelsen administrerer de økonomiske midler og varetager den daglige drift herunder

vedligeholdelse og pasning af området under ansvar overfor generalforsamlingen.

Vedtægterne kan ændres ved generalforsamlingsbeslutning, såfremt forslag herom er optaget på

dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Vejbidragets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Indbetalte vejbidrag kan ikke kræves udbetalt ved salg eller anden overdragelse af ejendom.


§ 5 Kontingent

Kontingent til vejfonden fastsættes på generalforsamlingen på grundlag af budgettet for det

kommende regnskabsår, og betales 1/8.

Der betales en andel pr. matrikel. Bestyrelsen kan fastsætte en strafrente, samt eventuelt

administrationstillæg ved for sen betaling, ligesom beløbet kan inddrives ad retslig vej dog først efter

fremsendelse af fornødne rykkerskrivelser. De derved fremkomne omkostninger betales af

skyldneren.


§ 6 Generalforsamling (Indkaldelse og afholdelse)

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april måned på det af forrige generalforsamling

eller af bestyrelsen fastsatte sted.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved opslag på Vejfondens hjemmeside og med direkte

skriftlig indkaldelse eller mail til alle medlemmer med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse vil blive

mailet til de medlemmer, der er på Vejfondens mailliste. Indkaldelsen skal mindst indeholde

dagsorden, regnskab og budget.

Dagsordenen skal mindst indeholde de i § 8 nævnte punkter.

Sager og forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt

skriftligt til formanden senest 1. april. Disse sager og forslag skal medtages på dagsordenen under

punkt 3.


§ 7 Generalforsamling (Afstemning og stemmeret)

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen har kun ethvert medlem af vejfonden, som ikke er i

kontingentrestance..

Beslutninger på generalforsamlingen træffes såfremt ikke andet er udtrykkeligt bestemt

ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Der kan kun afgives en stemme pr. selvstændig matrikuleret parcel.

I tilfælde af stemmelighed ved et forslag bortfalder dette.


§ 8 Generalforsamling (Dagsorden, dirigent og afstemning)

Den ordinære generalforsamlings dagsorden er, såfremt ikke andet er nævnt, følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning af det forløbne år.

3. Indkomne forslag.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, samt godkendelse af budgettet for det kommende år

herunder fastlæggelse af kontingent.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer..

I lige år vælges:

- 3 bestyrelsesmedlemmer

- 1 suppleant.

I ulige år vælges:

- 2 bestyrelsesmedlemmer.

- 1 suppleant

6. Valg af revisor og suppleant.

7. Eventuelt.

Dagsordenen skal, under punkt 3, altid indeholde de under § 6 nævnte sager og forslag, der er

indsendt rettidigt. Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning ligesom der

heller ikke under punkt 7, eventuelt, kan sættes forslag under afstemning.

Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør afstemningsmåden. Dog skal der ske skriftlig

afstemning, hvis der findes stemmeberettigede, der stiller krav herom.

Tvivlsspørgsmål under generalforsamlingen afgøres af dirigenten.


§ 9 Bestyrelse og revisorer

Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer og 1 suppleant. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad

gangen som beskrevet under §8. Suppleanten vælges for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen

Formand og kasserer kan normalt ikke være på valg samtidigt.

Der vælges 1 regnskabskyndig revisor samt 1 suppleant. Revisor og suppleant vælges for 1 år ad

gangen.

Bestyrelsen forestår fondens daglige ledelse, herunder driften og vedligeholdelsen af de fælles anlæg

m.m. og uddelegerer selv sine opgaver. Bestyrelsen er bemyndiget til at administrere fondens midler

efter vejfondens vedtægter, samt i repræsentation at underskrive på fondens vegne, såfremt der

foreligger en godkendelse fra generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan ikke uden godkendelse eller tilsagn fra generalforsamlingen binde foreningen

økonomisk ud over, hvad der måtte være nødvendigt til varetagelse af den daglige drift.

Ved enhver udbetaling over 2.500,00 kr. fra indestående konti skal der underskrives af både kasserer

og et bestyrelsesmedlem. Der må disponeres via elektroniske systemer - herunder Netbank.

Ved enhver udbetaling over 50.000 kr. fra indestående konti, skal der underskrives af samtlige

bestyrelsesmedlemmer.

Alle spørgsmål indenfor bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er

formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til

stede.

Intet bestyrelsesmedlem må stemme i forhold, der alene vedrører bestyrelsesmedlemmets ejendom

eller person.

Den konstituerede sekretær fører protokol ved ethvert møde og sørger i øvrigt for diverse skrivelser.

Revisor har til enhver tid ret og pligt til at efterse kassebeholdning, regnskaber og bilag. Sådant

eftersyn skal ske mindst 1 gang årligt.

Bestyrelsesmøder afholdes ved indkaldelse fra formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer.


§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som ved ordinær generalforsamling. Indkaldelse

kan ske, når formanden, 3 bestyrelsesmedlemmer, en generalforsamling eller mindst 50 % af

medlemmerne, der ikke er i kontingentrestance, skriftligt stiller krav herom og angiver en dagsorden

herfor.

Indkaldelse, mindst indeholdende begrundet dagsorden, skal udsendes senest 14 dage efter

begæringen.


§ 11 Vedtægter, fusion og opløsning

Ændring af disse vedtægter kan vedtages, når 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret (ved

personligt fremmøde) på generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær) og når forslaget om

ændring af vedtægterne har været anført på indkaldelsen til generalforsamlingen. Ved afstemning om

vedtægtsændringer kræves endvidere 2/3 stemmeflertal.

Såfremt 2/3 af foreningens medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen indkaldes der til

en ny ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 3 uger efter. Denne generalforsamling

kan vedtage ændringsforslag med 2/3 stemmeflertal, uanset antallet af fremmødte.

Ved fusion med andre eller ophævelse af foreningen gælder samme regler som for

vedtægtsændringer..

I tilfælde af vejfondens ophør/opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om vejfondens

eventuelle resterende formue.


§ 12 Andet

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter

bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagerne til

medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling.

I særligt vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


Disse vedtægter træder i kraft pr. 26. april 2013 efter vedtagelse på generalforsamlingen den 25.

april 2013.